ព័ត៌មានអន្តរជាតិ May 31, 2024

និយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុ និងបញ្ចាំ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើសេចក្ដីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ កោះអញ្ជើញ ឲ្យបង់ប្រាក់ផាកពិន័យ ចំពោះការប្រកបអាជីវកម្ម អភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ ដោយគ្មានអាជ្ញាបណ្ណ

Naren

(ភ្នំពេញ)៖ និយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុ និងបញ្ចាំ (ន.អ.ប.) បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពី ការកោះអញ្ជើញឲ្យបង់ប្រាក់ផាកពិន័យ ចំពោះការប្រកបអាជីវកម្ម អភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ ដោយគ្មានអាជ្ញាបណ្ណពី ន.អ.ប.។ នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤៕​ផ្តល់សិទ្ធិដោយ៖ Fresh News

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់និយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុ និងបញ្ចាំ៖